POUČENÍ SPOTŘEBITELEve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako "NOZ") (dále jen jako "Poučení") realizované ze strany společnosti:

MODIFY reality s.r.o., se sídlem Cornovova 52/52a, 618 00 Brno, IČ 09728686, zastoupená Bc. Barborou Urbánkovou, jednatelkou společnosti, tel.: +420 605 776 067, e-mail: barbora.urbankova@modify-reality.cz, www.modify-reality.cz (dále jen jako "Realitní zprostředkovatel")

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele,​ kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy s Realitním zprostředkovatelem (dále jen jako "Zájemce").

Realitní zprostředkovatel tímto poučuje v souladu s platnou právní úpravou ​každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním prostředkovatelem) ​o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;
 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování prodeje nemovitých věcí, pronájmu nemovitých věcí, podnájmu nemovitých věcí, převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu nebo převodu družstevního podílu třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě;
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednaná ve Zprostředkovatelské smlouvě) nebo neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou;​
 • Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese www.modify-reality.cz;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní sjednané procento ze skutečné ceny (která bude uvedena v Realitní smlouvě) nebo bude činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské i návazné Realitní smlouvě .
 • Provize bude splatná dnem obstarání příležitosti Zájemci k uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem). Je požadován bezhotovostní způsob úhrady Provize;
 • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).


Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, ​byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele​(k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy společnost MODIFY reality s.r.o., se sídlem Cornovova 52/52a, 618 00 Brno, IČ 09728686, zastoupená Bc. Barborou Urbánkovou, jednatelkou společnosti, tel.: +420 605 776 067, e-mail: barbora.urbankova@modify-reality.cz, www.modify-reality.cz formou jednoznačného prohlášení (např. doporučeným dopisem zaslaného prostřednictví provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky zprostředkovatele - m82uykt. Můžete použít uvedený vzorový formulář na webu www.modify-reality.cz pro odstoupení od smlouvy, není to však nutnou podmínkou.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy - viz další dokument v této sekci na www.modify-reality.cz.


Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Realitní kanceláře jsou uveřejněny na stránkách www.modify-reality.cz.V Brně dne 7. prosince 2020

Bc. Barbora Urbánková

jednatelka společnosti

MODIFY reality s.r.o.