ODSTOUPENÍ OD SMLOUVYJméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

Telefon

E-mail


Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o zprostředkování

Dne ............................................ jsem mimo obchodní prostory Vaší kanceláře uzavřel Smlouvu o zprostředkování s Vaším zástupcem .................................................. na zprostředkování uzavření budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy na nemovité věci

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené smlouvy, která se týká výše uvedených nemovitých věcí.

Jsem srozuměn s povinností dle ust. § 1934 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahradit Vaší společnosti poměrné náklady za plnění poskytnuté do okamžiku tohoto odstoupení od smlouvy.V .............................................................. dne ......................................... .


____________________________

Jméno a příjmení spotřebitele 

(podpis)